اطلاعیه

اطلاعیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل زابل در تابستان سال تحصیلی 98-97 دروس عمومی کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی را ارائه می نمایند.ضمنا بعضی از  دروس پایه - تخصصی و اصلی رشته های دایر در واحد ارائه می گردد.

زمان ثبت نام و انتخاب واحد  98/04/08 تا 98/04/13

شروع کلاسها                     98/04/15

پایان کلاسها                        98/05/24

شروع امتحانات                98/05/26

 پایان امتحانات                         98/05/31

​​​​​​​​​​​​​​