سرپرست واحد

  نام: محمد                                          

 شهرت: عمرانی              

 

سوابق آموزشی:

مقطع کارشناسی :

رشته :  اقتصاد کشاورزی -  دانشگاه سیستان و بلوچستان 

سال اخذ مدرک کارشناسی : 1381

مقطع کارشناسی ارشد :

رشته :اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد : 1384

مقطع دکتری :

 رشته:  اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سال اخذ مدرک دکتری:  1395

سوابق اجرایی:

 • معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1387 تا سال 1388
 • معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1388 تا سال 1389
 • مدیر گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1385 تا 1389
 • مسئول سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل سال 1386
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل از سال 1387 تا 1389
 • جانشین بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1388 تا سال 1390
 • دبیر و عضو کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1387 تا 1389
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1387 تا سال 1389
 • رییس کمیته انظباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1387 تا سال 1388
 • عضو ستاد اقامه نماز  دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1388 تا سال 1389
 • رییس اداره برنامه ریزی و اداری مالی دبیرخانه هیات امنای استان  از سال 1394 تا 1395
 • عضو کمیته ناظر  بر فعالیت نشریات دانشجویی استان از سال  1395
 • مشاور اقتصادی و کسب و کار مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان از سال 1396

سوابق تدریس:

 • تدریس دروس اقتصاد کشاورزی، روش تحقیق، اصول بازاریابی، بازاریابی محصولات کشاورزی، تجارت بین الملل، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اصول علم اقتصاد(1) و(2)، اقتصاد توسعه، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مالیه عمومی  پول و ارز و بانکداری، سازمانهای پولی و مالی در دانشگاه آزاد اسلامی زابل از سال 1384 تاکنون.
 • تدریس درس تجارت بین الملل – دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال 1390 تا 1392
 • تدریس دروس اصول علم اقتصاد(1) و(2)، سیاست پولی و مالی، مالیه عمومی و پول و بانکداری دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان از سال 1394

سوابق پژوهشی:

 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال 1387
 • داوری مقالات با محورهای اقتصادی در همایش جهاد اقتصادی راهبردها و رهیافتها- علوم تحقیقات سیستان و بلوچستان سال 1390
 • عضو کمیته اجرایی و هیات ژوری همایش جهاد اقتصادی راهبردها و رهیافتها- علوم تحقیقات سیستان و بلوچستان سال 1390
 • عضو کمیته اجرایی اولین همایش بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آیتده نگری در توسعه محلی- دانشگاه سیستان و بلوچستان سال 1390
 • عضو کمیته اجرایی همایش الگوی درست مصرف از دیدگاه قرآن و حدیث- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل سال 1388
 • همکار در تهیه و تنظیم سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان 1390 در قالب پروژه ملی

طرح های پژوهشی:

 • همکار طرح با عنوان ارزیابی اقتصادی استخرهای دومنظوره پرورش ماهی در استان سیستان و بلوچستان- شیلات سیستان 1384
 • همکار طرح با عنوان بررسی برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی زابل – دانشگاه آزاد اسلامی زابل 1388.
 • مجری طرح با عنوان تجزیه و تحلیل شاخص های فقر و بررسی تغییرات رفاهی خانوارها: مطالعه موردی خانوارهای روستایی منطقه سیستان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 1386
 • مجری طرح با عنوان رتبه بندی مناطق شهری و روستایی استان سیستان  و بلوچستان بر اساس سطح توسعه یافتگی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 1387
 • مجری طرح با عنوان بررسی ساختار بازار و انتقال قیمت در بازار محصولات صادراتی بخش کشاورزی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 1392
 • مجری طرح با عنوان نقش محیط زیست و سرمایه اجتماعی  در رشد بخش کشاورزی و اقتصاد ایران- دانشگاه آزاد اسلامی زاحد زابل 1394

 

مقالات علمی :

1- A. K. Esmaeili & M. Omrani (2007). Efficiency analysis of fishery in Hamoon Lake : Using DEA approach ‘, international journal of applied sciences.

2- M. A. Sargazi & M. Omrani (2014), Determining Development Level of Urban Regions of  Sistan and Balouchestan Province, A Journal of  Multidisciplinary Research.

3- M. Omrani, M. N. Shahiki Tash & A. Akbari (2016), The Evaluation of  Asymmetry  in Price Transmission and Market Power in Iran Sugar Production Industry, Journal of  Agricultural Science.

4- M. Omrani, M. N. Shahiki Tash & A. Akbari (2017), Price Transmission in Iranian Wholesale-retail meat market: Implications in market power, International Journal of Economics and Financial Issues.

5- M. Ghanbari & M. Omrani (2009) Seasonal variation  in the intestinal bacteria flora of Shizothoraz Zarudnyi, 1th International Conference of Water Crisis, Zabol University, Iran.

6- M. Omrani & Z. Farajzadeh (2011) investigating welfare change in rural iran : the case of sistan province”. Internationaal Conference on Social Sciences, Economics and Art :,ukm,Malaysia.

7-A. Akbari & M. Omrani (2012) Ranking rural regions of sistan and baluchestan province based on development level: First International Conference on Rural Development, Experiences ond Future Plans in Local Development, University of Sistan and Baluchestan, Iran.

8-  محمد عمرانی و عبدالکریم اسماعیلی (1385) کاربرد روش های  سه گانه پیش بینی در ارزیابی تاثیر خشکسالی بر درآمد صیادان منطقه سیستان_ مجله علمی پژوهشی روستا و توسعه- وزارت جهاد کشاورزی.

9- محمد عمرانی و عبدالکریم اسماعیلی (1386)  تعیین حد بهینه برداشت ماهی از دریاچه هامون با استفاده از مدلهای بیولوژیکیمجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ایران دانشگاه تهران.

10- محمد عمرانی و جواد ترکمانی (1388) عوامل موثر بر قیمتها در اقتصاد ایران _ مجله علمی پژوهشی _ اقتصاد و کشاورزی- دانشگاه شیراز.

11- محمد عمرانی و زکریا فرج زاده (1388) تجزیه و تحلیل شاخص های فقر در مناطق روستایی سیستان - مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

12- محمد عمرانی (1389) رتبه بندی مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان بر اساس سطح توسعه یافتگی مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی -دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

13- محمد عمرانی و زکریا فرج زاده (1391) قدرت بازار و اثرات رفاهی آن در بازار محصولات صادراتی بخش کشاورزی ایران- مجله علمی  پژوهشی- تحقیقات اقتصاد کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

14- محمد نبی شهیکی تاش و محمد عمرانی (1393) انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و اثرات رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن، مجله علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، موسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی و بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی.

15- محمد عمرانی و ذکریا فرج زاده (1394) نقش انواع سرمایه در رشد بخش کشاورزی ایران-مجله علمی  پژوهشی- تحقیقات اقتصاد کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

16- محمد عمرانی، محمد نبی شهیکی تاش و احمد اکبری (1396) بررسی انتقال نامتقارن قیمت و قدرت بازار با استفاده از روشی ترکیبی در صنعت فرآوری پسته ایران-مجله علمی  پژوهشی- تحقیقات اقتصاد کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

17-زکریا فرج زاده، حمید آماده و محمد عمرانی (1396) عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران- مجله علمی  پژوهشی- تحقیقات اقتصادی- دانشگاه تهران.

18- محمد عمرانی، محمد نبی شهیکی تاش و احمد اکبری (1397) بررسی الگوی انتقال قیمت و قدرت بازار در صنعت تولید قند و شکر ایران، مجله علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، موسسه پژوهشهای اقتصاد کشاورزی و بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی.

19- محمد عمرانی و محمد بخشوده (1384) پیش بینی قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران- دانشگاه سیستان و بلوچستان.

20- مجید دهمرده و محمد عمرانی (1386)  اندازه گیری ثبات سیستم قیمتها در اقتصاد ایرانششمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد

کشاورزی ایران _ دانشگاه فردوسی مشهد .

21-محمدرضا نظری و محمد عمرانی (1386) بررسی تاثیر صادرات و واردات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران ششمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران _ دانشگاه فردوسی مشهد .

22- ناهید احسان زاده و محمد عمرانی (2009) مقدمه ای بر پتانسیل های دریاچه هامون- اولین کنفرانس بین المللی بحران آب- دانشگاه زابل، ایران.

23- محمد عمرانی و مصیب پهلوانی (1393) ایران در عرصه جهانی زعفران- نهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.